PRIVACY VERKLARING

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Wij streven ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie die u ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.


Deze privacyverklaring is van toepassing op (i) bestaande en mogelijk toekomstige klanten van de EyeCare Groep en (ii) personen die gebruik maken van de digitale kanalen van de EyeCare Groep, zoals onze website(s) (hierna: “digitale kanalen”).


De relevante entiteit van de EyeCare Groep waar u (potentieel) klant van bent of waarvan u het digitale kanaal (zoals de website) bezoekt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Klik hier voor een overzicht van de toepasselijke verantwoordelijke EyeCare Groep entiteiten. Daarnaast is EyeCare Groep B.V. zelfstandig verantwoordelijke in relatie tot gecentraliseerde klant- en (groeps)marketingactiviteiten, zoals hierna nader omschreven.


In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop de onderdelen van EyeCare Groep met uw persoonsgegevens omgaan.


CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen, bewaren en gebruiken op andere wijzen uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. De gegevens die wij

verwerken, zijn afhankelijk van de dienst die u gebruikt.


(Potentiële) klanten

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Medische gegevens, meer in het bijzonder (meet)gegevens die zijn verzameld in het kader van het aanbieden van gehoor- of oogzorg, zoals gegevens verkregen uit uw oog- of gehoormeting of andere relevante gegevens verkregen uit de anamnese;
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • De naam van uw andere zorgverleners;
 • Gegevens omtrent uw afspraken;
 • Betalingsgegevens;
 • Alle andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt tijdens uw relatie met ons (zoals persoonlijke voorkeuren of andere gegevens die relevant zijn voor het bieden van de juiste zorg, zoals gegevens omtrent het soort beroep dat u uitoefent).


Bezoekers van onze digitale kanalen (waaronder websites)

 • NAW gegevens;
 • E-mailadres;
 • Andere persoonsgegevens die u via de website aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van formulieren;
 • Medische gegevens die worden verzameld in het kader van het aanbieden van online oogmetingen of gehoortesten, zoals meetgegevens;
 • Automatisch verzamelde gegevens via uw browser of apparaat, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres. Dit gebeurt door het gebruik van cookies en andere technologieën. Voor meer informatie over deze automatisch verzamelde gegevens, vindt u hier ons cookiebeleid.


Kinderen (onder de 16 jaar)

Wij verwerken geen persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar zonder voorafgaande toestemming van de ouder of voogd. Voor zover wij voor onze dienstverlening persoonsgegevens van uw kind (dat de leeftijd van 16 jaar niet heeft bereikt) moeten verwerken, zullen wij voorafgaande toestemming verzoeken.


GRONDSLAG VOOR GEGEVENSVERWERKING

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen op basis van een van de volgende rechtsgronden in verband met de volgende doeleinden:


Omdat u (uitdrukkelijke) toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub a en/of artikel 9 lid 2 sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij informeren u op het moment van het vragen van uw toestemming in meer detail over de wijze waarop uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt. Wij kunnen toestemming vragen voor onder meer de volgende doeleinden:

 • Het versturen van marketing gerelateerde communicatie, bijvoorbeeld via onze nieuwsbrief, SMS, direct mail of ons email kanaal;
 • Het versturen van relevante communicatie en marketing als u deelneemt aan één van onze loyaliteitsprogramma’s;
 • Het leveren van uw oogzorg (het uitvoeren van een oogmeting, lenscontrole en refractie en, waar nodig, het delen van uw gezondheidsgegevens met leveranciers);
 • Het uitvoeren van individuele marketing acties op basis van uw individuele profiel (waaronder uw voorgaande aankopen en/of persoonlijke voorkeuren) om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.


Indien persoonsgegevens voor een van de beschreven marketingdoeleinden worden verwerkt, worden deze mede verwerkt door EyeCare Groep B.V., die op centraal niveau verantwoordelijk is voor klantbeheer en -optimalisatie en voor het aansturen van marketingactiviteiten.


Omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de AVG, zoals voor:

 • Het opstellen en bijhouden van uw dossier;
 • Het registreren van aankopen van producten (garantiebewijs);
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het sturen van een herinnering voor de geplande afspraak;
 • Het verkopen van producten aan u;
 • Het aanvragen en uitvoeren van een declaratie controle bij de zorgverzekering;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren.


Omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG, waaronder voor:

 • Het verbeteren en het uitbreiden van onze dienstverlening;
 • Het versturen van marketingberichten voor zover deze betrekking hebben op eigen soortgelijken diensten en producten in relatie tot het product of de dienst die u eerder heeft afgenomen;
 • Het beheren van onze interne klantendatabase en om contact met u te onderhouden voor marketing- en zakelijke doeleinden (bijvoorbeeld het optimaliseren van onze klantenservice en het verbeteren van onze naamsbekendheid);
 • Het beter begrijpen van uw wensen en voorkeuren als klant en om (geaggregeerde) statistieken op te stellen over de mensen die onze diensten gebruiken om bijvoorbeeld de doeltreffendheid van onze marketingactiviteiten te meten en te volgen;
 • Om de beveiliging en veiligheid binnen onze panden te beschermen en om eventuele (beveiligings)incidenten te kunnen onderzoeken (bijv. door het gebruik van cameratoezicht in onze panden);
 • Om eventuele juridische bedrijfstransacties te kunnen faciliteren, zoals een overname, overdracht of fusie;
 • Het mogelijk maken van bepaalde groepsactiviteiten binnen de EyeCare Groep op te zetten, zoals bijvoorbeeld gecentraliseerde marketingactiviteiten.


Indien persoonsgegevens voor een van deze doeleinden worden verwerkt, worden deze mede verwerkt door EyeCare Groep B.V., die op centraal niveau verantwoordelijk is voor klantbeheer en -optimalisatie en voor het aansturen van marketingactiviteiten.


Omdat wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub c van de AVG, waaronder:

 • Het bijhouden van onze financiële administratie of een patiëntendossier;
 • Het delen van uw persoonsgegevens met overheidsinstanties, zoals de belastingdienst.


VERSTREKKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken, delen we van tijd tot tijd uw persoonsgegevens met andere bedrijven en organisaties die ons helpen bij het leveren van onze diensten. Deze bedrijven en organisaties hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens wanneer dit strikt noodzakelijk is om hun diensten uit te voeren. We zorgen ervoor dat we contractuele overeenkomsten aangaan met deze derden om uw persoonsgegevens te beschermen. Voorbeelden hiervan zijn: IT-dienstverleners; verzekeraars (zoals voor het aanvragen van een declaratie), zorgverleners (zoals uw huisarts of oogarts), glasleveranciers, analisten, marketing- en onderzoeksbureaus en overheidsorganen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met andere entiteiten binnen de EyeCare Groep, bijvoorbeeld voor zover dit nodig is voor de dienstverlening of in het kader van gecentraliseerde marketingactiviteiten of klanttevredenheidsonderzoeken.


DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN ONTVANGERS BUITEN DE EER

Uw persoonsgegevens worden primair opgeslagen en verder verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Soms is het mogelijk dat we gebruik maken van externe dienstverleners die buiten de EER zijn gevestigd, waardoor bepaalde soorten persoonsgegevens buiten de EER kunnen worden overgedragen. In dergelijke gevallen zullen we passende waarborgen (en waar nodig aanvullende maatregelen) nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens een beschermingsniveau krijgen dat in wezen gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau dat binnen de EER wordt gegarandeerd. Dit betekent dat we passende juridische regelingen treffen met derden, zoals standaard modelcontracten goedgekeurd door de Europese Commissie en elk ander geldig overdrachtsmechanisme dat in de toekomst beschikbaar kan zijn als een derde partij zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt. Als u meer informatie wilt over dergelijke juridische regelingen en waarborgen, kunt u een verzoek indienen via privacy@eyecaregroep.nl


BEWAARTERMIJNEN

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Om onze dienstverlening optimaal te kunnen verlenen en u hoogwaardige service te kunnen blijven aanbieden, zullen wij uw gegevens maximaal 10 jaar na uw laatste contact met ons (bijvoorbeeld na uw aankoop of na uw vragen) te bewaren. Na deze periode worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te bewaren, of dit noodzakelijk is voor het bieden van adequate medische zorg. Zo bewaren wij uw gegevens die relevant zijn voor medische doeleinden (zoals refractiegegevens), voor een maximumperiode van 20 jaar.


BEVEILIGINGSMAATREGELEN

EyeCare Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@eyecaregroep.nl


UW RECHTEN

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond voordat u uw toestemming introk.


Naast bovenstaande rechten heeft u te allen tijde het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt een verzoek aan ons kenbaar maken door een e-mail te sturen aan privacy@eyeCareGroep.nl. Wij streven ernaar om binnen één maand uw verzoek te verwerken.


CONTACTGEGEVENS

Wanneer u vragen heeft over de wijze binnen de EyeCare Groep met uw persoonsgegevens wordt omgegaan kunt u zich wenden tot:

 • De relevante entiteit van de EyeCare Groep die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, namelijk de entiteit waar u (potentieel) klant van bent of waarvan u het digitale kanaal (zoals de website) bezoekt. Klik hier voor de contactgegevens van de betreffende EyeCare Groep entiteit.
 • EyeCare Groep B.V., Gooimeer 4, 1411 DC Naarden, privacy@eyecaregroep.nl


Via onderstaande button, kunt u onze privacy verklaring inzien.

eyecare-magazine-6-kopieren
Cookie-Einstellungen
Wählen Sie die gewünschten Cookie-Einstellungen: